Sagarmath-Prime-News-2075-01-18
Sagarmath Prime News 2075-01-18
2018-05-01
Prime-Time-8-PM-NEWS_2075_01_18-NEWS24-TV
Prime Time 8 PM NEWS_2075_01_18 – NEWS24 TV
2018-05-02

मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न सीमा मिच्दा किन बोल्नुहुन्न ? यसरी पैसा उठाउदै सामुदायिक स्कुलहरु ।

b3a066b73ff76ce53948efb5b00c1bec

b3a066b73ff76ce53948efb5b00c1bec


मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न सीमा मिच्दा किन बोल्नुहुन्न ? यसरी पैसा उठाउदै सामुदायिक स्कुलहरु ।- SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 217

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *